[Hướng dẫn] CHÚ HỒN
Chú hồn.

* Yêu cầu: Đan nguyên thần, trang bị đỏ.

* Hướng dẫn tiến bậc:
B1: Chọn "Đúc" sau đó chọn "chú hồn".B2: Chọn trang bị đỏ muốn chú hồn sau đó bấm "Chú Hồn"( chú hồn bằng tay) hoặc "Tự Động Chú Hồn"( chú hồn tự động) để tăng điểm chú hồn.


Tải game qua điện thoại